कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद तह शाखा / महाशाखा मोवाईल नम्बर इमेल
Arjun Neupane श्री अर्जुन कुमार न्यौपाने उपसचिव ९८४९५००८८२ aneupanenep2030@gmail.com
अजय कुमार लाल कर्ण शाखा अधिकृत 9841273808 ajay_mala@yahoo.com
Bijy Kumar Chaudhary श्री विजय कुमार चौधरी लेखा अधिकृत ९८४३६६६०१८ vijay30nov@gmail.com
rajan jha राजन कुमार झा शाखा अधिकृत 9860819971 jharajan01@gmail.com
विनोद यादव विनोद कुमार यादव शाखा अधिकृत 9843619149 yadavbinod799@gmail.com
sunil pasman सुनिल कुमार पासमान शाखा अधिकृत 9817849901 sunilkumar50410@gmail.com
Gokul bhujel गोकुल भुजेल कानून अधिकृत 9844254300 bhujelgokul368@gmail.com
Sudhir Jha श्री सुधिर कुमार झा कम्पयूटर अधिकृत सूचना शाखा ९८४१५६९९९७ me.sudhirjha@gmail.com
brahma ब्रह्मा नारायण प्रसाद यादव नायब सुब्बा 9815256968 rp67094@gmail.com
parasmani पारस मनि साह कम्प्यूटर अपरेटर 9824729860 parasmanisah019@gmail.com
Nanulal Mahato ननु लाल महतो सहायक कम्प्यूटर अपरेटर 9842880721 nanulal2010@gmail.com
mahabir yadav महाविर प्रसाद यादव सह लेखापाल लेखा शाखा 9816264837 yadawmahabir@gmail.com