ऐन/कानुन

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ sasarta anudan final.pdf 12/15/2021 - 11:47
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ biseh anudan final.pdf 12/15/2021 - 11:45
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ sampurak.pdf 12/15/2021 - 11:41
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७८/०७९ मार्गदर्शन २०७८-७९.pdf 07/22/2021 - 11:57
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, २०७८/७९ (स्थानीय तह) ०७८/०७९ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७८-७९.pdf 07/16/2021 - 12:18
विनियोजन ऐन, २०७८ ०७८/०७९ आर्थिक वर्ष २०७८७९ को विनियोजन ऐन.pdf 07/16/2021 - 11:25
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ ०७८/०७९ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf 07/16/2021 - 11:21
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७.pdf 11/04/2020 - 14:25
विनियोजन ऐन, २०७७ ०७७/०७८ विनियोजन ऐन २०७७.pdf 07/08/2020 - 15:39
आर्थिक ऐन, २०७७ ०७७/०७८ आर्थिक ऐन २०७७.pdf 07/08/2020 - 15:38
बजेट बक्तव्य २०७७-७८ ०७६/०७७ बजेट वक्तव्य ७७-७८_1.pdf 07/08/2020 - 14:15
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७ ०७६/०७७ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७.pdf 05/11/2020 - 17:00
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष(स्थापना र सञ्चालन) नियमावली, २०७६ ०७६/०७७ कोरोना रोकथाम नियन्त्रण कोष स्थापना नियमावली.pdf 04/01/2020 - 09:37
प्रदेश स्तरीय निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०७६ (प्रदेश राजपत्र, भाग-२) ०७६/०७७ आन्तरिक पर्यटन.pdf 12/20/2019 - 15:46
आ.व. २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ०७५/०७६ आर्थिक विधेयक२०७६.pdf 06/19/2019 - 12:42
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/०७७ ०७५/०७६ अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण.pdf 06/17/2019 - 14:41
प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि,२०७५.pdf 04/05/2019 - 13:14
प्रदेश समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश समपुरक अनुदान कार्यविधि,२०७५.pdf 04/05/2019 - 13:12
प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधि(पहिलो संशोधन), २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधि २०७५_0.pdf 04/05/2019 - 12:58
प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधी, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सशर्त अनुदान कार्यविधी २०७५.pdf 12/17/2018 - 14:49
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७४/०७५ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन,२०७५.pdf 10/31/2018 - 11:56
प्रदेश नं. २ को आ.व. २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ०७४/०७५ २०७५ सालको ऐन न. ०५.pdf 10/31/2018 - 11:51
आर्थिक विधेयक २०७५ ०७५/०७६ आर्थिक ऐनको मस्यौदा अन्तिम प्रती.pdf 07/18/2018 - 17:25
विनियोजन विधेयक २०७५-०७६ ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक २०७५-०७६.pdf 06/23/2018 - 23:46
प्रदेश राजपत्र अन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यस्थित गर्न बनेको ऐन ०७४/०७५ Aarthik Rajpatra.pdf 04/13/2018 - 09:35