परिपत्र

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
बजेट समर्पण सम्बन्धमा । ०७८/०७९ CCF04042022.pdf 04/04/2022 - 15:51
सरुवा सम्बन्धमा ०७८/०७९ CCF10252021_0002.pdf 10/25/2021 - 15:04
जानकारी सम्बन्धमा ०७८/०७९ CCF09222021.pdf 09/23/2021 - 12:29
परिपत्र सम्बन्धमा ०७८/०७९ परिपत्र.pdf 08/31/2021 - 13:23
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७८/०७९ मार्गदर्शन २०७८-७९.pdf 07/22/2021 - 11:57
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ आन्तरीक पर्यटन निर्देशिका २०७७.pdf 06/29/2021 - 10:35
आ.व. २०७७/०७८ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन करको वाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस सम्बन्धमा ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035958.pdf 05/01/2020 - 13:40
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/०७७ ०७५/०७६ अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण.pdf 06/17/2019 - 14:41
स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धी रकमको व्यहोरा ०७५/०७६ समानिकरण अनुदान बाँडफाँट.pdf 05/22/2019 - 12:58
प्रदेश नं. २ भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योग हरुलाई प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउने/उठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ०७५/०७६ notice-cement.pdf 07/18/2018 - 17:30