मन्त्रालयको बारे

संछिप्त परिचयः 
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम २०७४ मार्ग २१ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल फाल्गुन ३ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेश सरकारको गठन संगै यस आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

उद्देश्य: प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका आधारशीला तयार गरी प्रदेशलाई सम्बृद्ध बनाउदै समग्र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्नु ।

सोच: स्वाधिन समुन्नत तथा समाजवाद् उन्मुख अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाली।

रणनीति: उल्लेखित सोच तथा उद्देश्यहरु हासिल गर्न निम्नानुसारका रणनीतिहरु लिइएको छः

१.  कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, उद्योग, व्यापार क्षेत्रको विस्तार मार्फत उत्पादन बढाउने ।
२. भौतिक पूर्वाधारको विकास मार्फत आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्तार तथा लगानी आकर्षित गर्ने ।
३. सामाजिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट मानव विकासमा सुधार गर्ने ।
४. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिबृद्धि गर्ने, शासकीय सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिबृद्धि गर्दै सुशासन प्रबर्धन गर्ने ।
५. लैंगिक समानता, समावेशीकरण र वातावरण संरक्षणमा जोड दिने ।
६.  विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग तथा अनुसन्धान, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारका लागि     संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।