बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे (२०७५/०७/०७)