प्रदेश नं. २ को आ.व. २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५