सुचना तथा जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
बजेट समर्पण सम्बन्धमा । ०७८/०७९ CCF04042022.pdf 04/04/2022 - 15:51
सशर्त अनुदान अन्तर्गत छनौट भएका कार्यक्रम/योजना २०७८/७९ ०७८/०७९ सशर्त अनुदान२ ०७८-७९.pdf , सशर्त अनुदान ०७८-७९.pdf 04/04/2022 - 10:27
अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रिय आर्थिक विवरण ०७८/०७९ अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रिय आर्थिक विवरण.pdf 01/27/2022 - 14:15
अर्थ मन्त्रालयको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक समिक्षा ०७८/०७९ वार्षिक समिक्षा २०७६।०७७.pdf 01/27/2022 - 13:15
अर्थ मान्त्रालयको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक समिक्षा ०७८/०७९ वार्षिक समिक्षा २०७७।०७८.pdf 01/25/2022 - 13:12
मिति २०७८।०९।०७ गतेको (सचिवस्तर) निर्णयानुसार कामकाजमा खटाइएका लेखा समूहको कर्मचारीहरुको विवरण ०७८/०७९ CCF12282021.pdf 12/28/2021 - 14:12
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ sasarta anudan final.pdf 12/15/2021 - 11:47
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ biseh anudan final.pdf 12/15/2021 - 11:45
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ sampurak.pdf 12/15/2021 - 11:41
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७८/०७९ आसयको सूचना-converted.pdf 11/29/2021 - 11:52
कर दिवस २०७८ को शुभकामना ०७८/०७९ 11/17/2021 - 11:40
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ IMG_20211111_0002.pdf , IMG_20211112_0001.pdf , 1636362082_कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf 11/14/2021 - 13:46
सरुवा सम्बन्धमा ०७८/०७९ CCF10252021_0002.pdf 10/25/2021 - 15:04
जानकारी सम्बन्धमा ०७८/०७९ CCF09222021.pdf 09/23/2021 - 12:29
सवारी साधन आपुर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ०७८/०७९ सवारी सूचना.pdf 09/08/2021 - 12:43
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८ ०७८/०७९ Final Economic_Survey 2077.78.pdf 08/29/2021 - 14:47
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७८/०७९ मार्गदर्शन २०७८-७९.pdf 07/22/2021 - 11:57
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कार्यान्वयन हुने समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७८/०७९ सम्पुरक विशेष २०७८-७९.pdf 07/18/2021 - 12:47
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, २०७८/७९ (स्थानीय तह) ०७८/०७९ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७८-७९.pdf 07/16/2021 - 12:18
विनियोजन ऐन, २०७८ ०७८/०७९ आर्थिक वर्ष २०७८७९ को विनियोजन ऐन.pdf 07/16/2021 - 11:25
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ ०७८/०७९ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८.pdf 07/16/2021 - 11:21
- जानकारी सम्बन्धमा ०७७/०७८ CCF07072021_0002.pdf 07/07/2021 - 13:13
प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ आन्तरीक पर्यटन निर्देशिका २०७७.pdf 06/29/2021 - 10:35
मिति २०७८/०३/१० को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ विशेष ३-१०.pdf 06/24/2021 - 16:50
मिति २०७८/०३/१० को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ समपुरक ३-१०.pdf 06/24/2021 - 16:47
आ.व. २०७८/०७९ को सवारी साधन कर बाँडफाँट अनुमानित विवरण सम्बन्धमा ०७७/०७८ २०७८-०७९ को सवारी साधन कर बाँडफाँड.pdf 06/20/2021 - 14:53
आ.व. २०७८/०७९ को वित्तीय समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदानको अनुमानित विवरण सम्बन्धमा ०७७/०७८ २०७८-७९ को वित्तिय हस्तान्तरण.pdf 06/20/2021 - 13:03
कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धमा ०७७/०७८ कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धमा.pdf 06/20/2021 - 11:42
सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ०७७/०७८ निर्देशिका शसर्त.pdf 06/17/2021 - 14:50
बजेट बक्तव्य- २०७८ ०७७/०७८ Budget Spech 2078.pdf 06/15/2021 - 17:41
मिति २०७८/०२/२९ को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ समपुरकम 2-29.pdf 06/14/2021 - 15:12
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रदेश सरकरको नीति तथा कार्यक्रम ०७७/०७८ नीति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf 06/10/2021 - 17:26
सूचना तथा जानकारी पुस्तिका-२०७७ ०७७/०७८ सूचना तथा जानकारी पुस्तिका २०७७.pdf 06/10/2021 - 10:38
बजेट तर्जुमा दिगदर्शन-२०७७ ०७७/०७८ बजेट तर्जुमा दिगदर्शन २०७७.pdf 06/09/2021 - 17:00
विनियोजन विधेयक, २०७८ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रम को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु ०७७/०७८ विनियोज विधेयक-२०७८ को सिद्धान्त.pdf 06/07/2021 - 16:44
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०२।१७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत आ.व. २०७७/०७८ को सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरु (स्थानीय तह) ०७७/०७८ CCF06042021.pdf , सशर्त अनुदान २०७७-०७८.pdf 06/04/2021 - 15:00
मिति २०७८/०२/२० को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका आ. व. २०७७/०७८ को विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ विशेष 2-20.pdf 06/04/2021 - 12:46
मिति २०७८/०२/२० को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका आ. व. २०७७/०७८ को समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ समपुरक02-20.pdf 06/04/2021 - 12:42
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने सवारी साधन करको बाँडफाँड हिस्सा सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ लाई गरिएको सिफारिस ०७७/०७८ सवारी साधन कर सिफारिस २०७८-७९.pdf 06/01/2021 - 10:43
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ लाई गरिएको सिफारिस ०७७/०७८ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस २०७८-७९.pdf 06/01/2021 - 10:36
मिति २०७८/०२/०४ को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ समपुरक ४.pdf 05/20/2021 - 12:36
मिति २०७८/०१/२० को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ समपुरक२०.pdf 05/20/2021 - 12:33
मिति २०७८।०१।०८ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचनाको Technical Specifications. ०७७/०७८ Technical Specification of Vehicle.pdf 04/21/2021 - 10:04
मिति २०७८/०१/०६ को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका समपुरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ समपुरक विशेष.pdf 04/19/2021 - 16:15
मिति २०७७।१२।२५ गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार छनोट भएका आ.व. २०७७/०७८ को विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ विशेष (2).pdf 04/07/2021 - 17:15
मिति २०७७।१२।२० गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार छनोट भएका आ.व. २०७७/०७८ को समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ समपुरक अनुदान १२-२०.pdf 04/05/2021 - 16:08
राजस्व सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमको प्रतिवेदन ०७७/०७८ अन्तरकृया.pdf 03/18/2021 - 11:02
मिति २०७७।११।२१ गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार छनोट भएका आ.व. २०७७/०७८ को समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ CCF03052021df.pdf 03/05/2021 - 15:02
मिति २०७७।११।१२ गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार छनोट भएका आ.व. २०७७/०७८ को समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ 2077-11-12.pdf 03/05/2021 - 14:57
मिति २०७७/०९/०६ मा निर्णय भएको प्रदेश नं. २, अन्तर्गतका स्थानीय तहहरुलाई राजस्व बाँडफाँड गरिएका १०१ पालिकाहरुको विवरण ०७७/०७८ CCF02242021.pdf 02/24/2021 - 14:23
Invitation for hiring It Officer for Provincial Treasury Unit ०७७/०७८ Invitation.pdf 02/11/2021 - 11:49
आगामी आ.व. २०७८/०७९ का लागि समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान कार्यक्रमको निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७७/०७८ समपुरक तथा विशे अनुदान माग २०७८।०७९.pdf 02/07/2021 - 15:54
मिति २०७७/१०/१४ को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका विशेष र समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ विशेष.pdf , सम्पुरक.pdf 01/27/2021 - 13:05
मिति २०७७/९/१४ को मा. मन्त्रिस्तरको निर्णयानुसार छनौट भएका विशेष र समपुरक अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको विवरण (स्थानीय तह) ०७७/०७८ विशेष २०७७-०९-१४.pdf , समपुरक २०७७-०९-१४.pdf 12/30/2020 - 14:38
आ.व. २०७७/७८ का लागि समपुरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७७/०७८ विशेष_0.pdf , समपुरक_0.pdf 12/01/2020 - 16:33
सूचना (राजश्व असुली सम्बन्धमा) ०७७/०७८ BRW30F7727F1EB3_038209.pdf 10/15/2020 - 11:16
आ.व. २०७७/७८ का लागि समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ समपुरक-विशेष.pdf 10/01/2020 - 11:39
कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा ०७७/०७८ सूचना ७७-५-२५.pdf 09/10/2020 - 15:16
सूचनाः विवरण उपलब्ध गराइ दिनु हुन (भौतिक) ०७७/०७८ भौतिक.pdf 09/01/2020 - 15:42
सूचनाः विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (मालपोत कार्यालय) ०७७/०७८ मालपोत.pdf 09/01/2020 - 15:34
सूचनाः विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (यातायात कार्यालय) ०७७/०७८ यातायात.pdf 09/01/2020 - 15:28
सूचनाः कर तथा राजश्व रकम बुझाउने म्याद थप भएको सम्बन्धमा । ०७७/०७८ सूचना.pdf 07/16/2020 - 14:57
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) २०७७/७८ ०७६/०७७ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण.pdf 06/17/2020 - 13:35
कर तथा राजश्व रकम बुझाउने म्याद थप भएको सम्बन्धमा ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_037342.pdf 06/17/2020 - 13:03
सुचना तथा जानकरी पुस्तिका 2076 ०७६/०७७ Suchana tatha Jankari Pustika 2076 (1)_0.pdf 05/31/2020 - 17:17
Annex 076/77 ०७६/०७७ anex.pdf 05/27/2020 - 13:32
स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035991.pdf 05/06/2020 - 12:40
आ.व. २०७७/०७८ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन करको वाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस सम्बन्धमा ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035958.pdf 05/01/2020 - 13:40
समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको स्वीकृति सम्बन्धमा ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035914.pdf 04/28/2020 - 13:13
COVID -19 रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भएको बजेट निकासा/रकमान्तर ०७६/०७७ COVID बजेट.docx 04/21/2020 - 17:06
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! ०७६/०७७ BRW30F7727F1EB3_035814.pdf 04/01/2020 - 16:42
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष(स्थापना र सञ्चालन) नियमावली, २०७६ ०७६/०७७ कोरोना रोकथाम नियन्त्रण कोष स्थापना नियमावली.pdf 04/01/2020 - 09:37
कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावित मजदुर, श्रमिक, गरीब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६ ०७६/०७७ (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका, २०७६.pdf 04/01/2020 - 08:57
सूचना ०७६/०७७ सूचना.pdf 09/09/2019 - 12:58
व्यय अनुमानको विवरण आ.व. २०७६/७७ ०७६/०७७ redbook.pdf 07/31/2019 - 12:30
आ.व. २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयक ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक_२०७६-७७.pdf 06/19/2019 - 12:59
आ.व. २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन ०७५/०७६ आर्थिक विधेयक२०७६.pdf 06/19/2019 - 12:42
Invitation for Sealed Quotation ०७५/०७६ मोटरसाईकल सूचना.pdf 06/17/2019 - 14:43
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/०७७ ०७५/०७६ अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण.pdf 06/17/2019 - 14:41
आ. व. २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य ०७६/०७७ बजेट वक्तव्य.pdf 06/16/2019 - 19:44
Notice : Procurement of Supply and Delivery of Vehicles ०७५/०७६ notice_1.pdf 06/07/2019 - 14:50
सूचनाः प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/०२/१० को निर्णय बमोजिम सशर्त अनुदानका संशोधित कार्यक्रमहरु यसैसाथ संलग्न गरी प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । ०७५/०७६ सशर्त अनुदान.pdf 05/29/2019 - 15:17
स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धी रकमको व्यहोरा ०७५/०७६ समानिकरण अनुदान बाँडफाँट.pdf 05/22/2019 - 12:58
सूचनाः विभिन्न अनुदान सम्बन्धमा ०७५/०७६ सूचना१.pdf 03/17/2019 - 11:13
प्रदेश नं.२ का स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिने शशर्त अनुदान कार्यक्रमको विवरण ०७५/०७६ शशर्त अनुदान स्वकृत लिस्ट.pdf 03/15/2019 - 15:35
राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २०७५ ०७४/०७५ राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम.docx 11/02/2018 - 13:11
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी गरिएको बारे (२०७५/०७/०७) ०७५/०७६ बोलपत्र.pdf 10/24/2018 - 12:38
बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्र जारी गरिएको ०७५/०७६ 09/16/2018 - 15:17
Invitation for Bids (SUV 2WD Jeep) ०७५/०७६ MoEAP.pdf 09/13/2018 - 17:09
मोटरसाइकल खरिदको लागि शिलबन्दि बोलपत्रको आव्हान ०७५/०७६ सूचना (मोटर साइकल बोलपत्र).pdf 08/24/2018 - 15:59
प्रदेश नं. २ भित्र रहेका सिमेन्ट उद्योग हरुलाई प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउने/उठाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ०७५/०७६ notice-cement.pdf 07/18/2018 - 17:30